daenemark dk Service Fagordsleksikon

Fagordsleksikon

A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z
Blandeindretning

Mekaniske komponenter i brænderens front, hvor det optimale blandingsforhold af brændsel og forbrændingsluft bliver tilpasset.

Blandeventil

Med denne ventil blandes varmtvand og koldtvand for styring af blandetemperaturen.

Brine

En færdig blanding af vand og frostvæske. Denne blanding virker frostbeskyttende ned til - 15 °C. Brinen anvendes som varmebærende medie i jordslanger og jordsonder.

Brænder

En essentiel del af varmeanlægget. I brænderen forbrændes brændslet med luft, hvorved der genereres varme. Som brændsel anvendes hovedsageligt gasolie eller gas. Gennem moderne teknisk videreudvikling af brænderstyringen er det lykkedes at sænke emissionsværdierne fra forbrændingen til et minimum og samtidig at øge nyttevirkningen.

Brændermotor

En el-dreven motor som driver blæserhjulet, som forsyner brænderen med luft. På oliebrændere driver brændermotoren også oliepumpen. Weishaupt garanterer for kvaliteten af disse motorer, som gennem årtier er blevet produceret hos Weishaupt selv.

Brændsler

Som brænsel anvendes gasolie, naturgas, F-gas og biogas, som består af kulbrintemolekyler. Energien i disse brændsler frigøres ved forbrænding med luft.

Brændværdi, nedre

Den mængde varme som frigøres ved fuldstænding forbrænding af en kubikmeter gas eller et kg gasolie, når vandet fra forbrændingen viser sig som damp. Den nedre brændværdi angives i kWh/m3 eller kWh/kg og i kortform også som brændværdi Hn.

Brændværdi, øvre

Den mængde varme som frigøres ved fuldstænding forbrænding af en kubikmeter gas eller et kg gasolie, når det vand som opstår ved forbrændingen viser sig i flydende form. Brændværdien angives i kWh/m3 eller kWh/kg og i kort form også som brændværdi Ho.

Ønsker du personlig rådgivning fra en Weishaupt medarbejder?