Please select a page template in page properties.

Fagordsleksikon. Med enkle forklaringer.

Generelt om opvarmning. Fra A til Å

Der er mange fagudtryk vedrørende opvarmning, som må forklares nærmere. Du kan finde de vigtigste her i alfabetisk rækkefølge.

Vanddamp

På grund af de høje temperaturer under forbrændingen opstår der Vanddamp  af vand og ilt. Under denne proces er der forbrugt energi, som kan genvindes ved kondensering.

Varmekedel

Teknisk indretning til overførsel af varmen fra forbrændingen til det vand, som skal opvarmes. Med den nye generation af kedler fra Weishaupt er energitabet væsentligt lavere på grund af de effektive varmevekslere og den eminente varmeisolering.

Varmekredse

Et system til varmeforsyning i en bygning. Hertil hører rørledninger, radiatorer eller gulvvarme samt elektriske cirkulationspumper (se også Shuntpumper ).

Varmekurve

Ved hjælp af varmekurven (eller temperaturkurven) indstilles kedeltemperaturen i forhold til udetemperaturen. En lav udetemperatur medfører en høj kedeltemperatur. Varmekurvens indstilling er meget afgørende for at opnå en effektiv varmedrift og gennemgåes nøje i forbindelse med serviceringen af kedlen.

Varmemedier

Som Brændstoffer  anvendes bl.a. gasolie, biobrændstoffer, naturgas og F-gas. Energien i disse Brændstoffer  frigives ved forbrænding med luft.

Varmesystem

Teknisk indretning til overførsel af varmen fra forbrændingen til det vand, som skal opvarmes. Med den nye generation af kedler fra Weishaupt er energitabet væsentligt lavere på grund af de effektive varmevekslere og den eminente varmeisolering.

Varmeveksler

En teknisk indretning til overførsel af varmen fra forbrændingen til vandet, der skal opvarmes. Varmeveksleren er en essentiel del på kedlen og har afgørende betydning for effektiviteten.

Varmtvandsbeholder

En teknisk indretning (beholder), som overfører varmen fra varmtvandet til brugsvandet til brug ved brusebad og karbad (se også Energibeholder ).

Vedvarende energi

Miljøvenlige Energikilder , som vi har til rådighed i ubegrænset omfang. I private boliger har især solvarme vundet indpas til boligopvarmning og til opvarmning af brugsvandet. Med Weishaupts store produktsortiment kan Weishaupt altid tilbyde en teknisk optimal løsning til en given bygning.

Virkningsgrad

Forskellen mellen den tilførte og den nyttiggjorte energi. Jo lavere røggastemperaturer og frem- og returløbstemperaturer, jo højere bliver virkningsgraden i anlægget.

Up